Fran­sa ve Ka­na­da­'da yapılan araş­tır­ma­lar içerisinde ben­zo­di­aze­pin etken maddesi olan uy­ku ilaç­la­rı­nın kul­la­nan­lar­da alz­he­imer ris­ki­nin ar­ttığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar 1769 alz­he­imer has­ta­sı ile 7 bin­den faz­la sağ­lık­lı ki­şi­nin du­ru­mu­nu 6 yıl boyunca in­ce­le­di.

Et­ken mad­de­si ben­zo­di­aze­pin olan ilaç­la­rı kul­la­nan­lar­da alz­he­imer ris­ki­nin yüz­de 51'e ka­dar ar­ta­bi­le­ce­ği gö­rüldü.

Ris­kin bu ilaç­la­rı kul­la­nım sü­re­si­nin uzun­lu­ğu­na gö­re da­ha da ar­ta­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di.